Akifusa
Brook Turner
F.Dick
Fujiwara
Hitohira
Kanehide
Hideo Kitaoka
Morihei
Ohishi
Shapton
Tadafusa
Tojiro
Tsubaya
Yoshihiro